Betingelser

Avtale om kjøp av produkter og tjenster
 

1.Generelt
Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Elkjøp Norge AS (”Elkjøp”) for salg av produkter og tjenester.  Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester som selges av Elkjøp Norge AS under konseptet Elkjøp Bedrift(”Elkjøp Bedrift”), med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Elkjøp og Kunden.

Produkter og tjenster fra Elkjøp Bedrift henvender seg til, og er kun tilgjengelig for,profesjonelle kunder som bedrifter/selskaper, registrerte organisasjoner samt offentlige institusjoner og foretak.
 

2.Bestilling
Bestilling av Elkjøp Bedrift sine produkter og tjenester kan gjøres via Internett, e-postbrev, telefaks, per telefon eller direkte fra et av Elkjøps utvalgte varehus.

Bestilling er ikke bindende for Elkjøp Bedrift , og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er skriftlig bekreftet av Elkjøp Bedrift . Dette innebærer blantannet at dersom Kunden har bestillt et produkt som ikke lenger finnes på Elkjøp Bedrift sitt lager og/eller sortiment, har ikke Elkjøp Bedrift noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt til Kunden.
 

3.Levering og frakt
Levering fra Elkjøp Bedrift til Kunden anses å ha skjedd den dag da produktet sendes utfra Elkjøp Bedrifts lager. Risikoen for produktet går over til Kunden ved levering.

Om ønskelig kan Elkjøp Bedrift besørge frakt og transportforsiking for Kundens regning. Dersom det er avtalt levering inklusive frakt inntrer levering da produktet kommer frem til den adresse som er avtalt.

Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stillt til Kundens disposisjon på avtalt sted.
 

4.Forsinkelse
Ved forsinkelse med levering av produktet på mer enn 45 dager kan Kunden heve kjøpet dersom forsinkelsen beror på Elkjøp Bedrift eller forhold Elkjøp Bedrift er ansvarlige for.


5.Pris og betaling
Dersom ikke annet er angitt er alle priser på hjemmesider og i annonser angitt ekslusive merverdiavgift, andre offentlige avgifter samt frakt og øvrige omkostninger.

Elkjøp Bedrift forbeholder seg retten til å endre angitte priser på ethvert tidspunkt frem til bestilling er bekreftet av Elkjøp Bedrift , jf. pkt. 2. Dersom den angitte pris skulle bli endret vil Kunden kunne tilbakekalle sin bestilling ved å gi skriftlig beskjed til Elkjøp Bedrift .

Ved bestilling på Elkjøp Bedrift sine hjemmesider vil betaling kunne skje via Internett bank samt følgende norske betalings- og kredittkort:
-Visa
-Mastercard

Kreditt ytes kun etter skriftlig anmodning fra Kunden og særskilt avtale. Enhver kreditt forutsetter at Elkjøp Bedrift får innhentet nødvendige opplysninger, herunder kredittvurdering.

Faktura forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Dersom Elkjøp Bedrift ikke har mottatt betaling innen 10 dager etter at Elkjøp Bedrift har sendt skriftlig anmodning til Kunden om å betale forfalte beløp,er Avtalen å anse som vesentlig misligholdt og gir Elkjøp Bedrift rett til å heve Avtalen.
 

6.Eiendomsrett – salgspant
Produkt som blir bestilt etter denne Avtale forblir Elkjøp Bedrift sin eiendom inntil betaling er skjedd.

Kunden bekrefter ved aksept av denne Avtale at Elkjøp Bedrift har panterett i det solgte produkt (salgspant) til sikkerhet for Elkjøp Bedrift krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger eller lån som tredjemann har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av ovennevnte, og som nevnte tredjemannn utbetaler direkte til Elkjøp Bedrift.
 

7.Retur
Kunden gis rett til å returnere levert produkt innen 3 dager fra levering under forutsetning av Elkjøp Bedrift fremdeles fører produktet på eget lager. Enhver retur skjer for Kundens regning og risko. Ved kreditering og/ellertilbakebetaling av kjøpesummen vil Elkjøp Bedrift gjøre fradrag for eventulle omkostninger, herunder frakt og håndterings omkostninger. Elkjøp Bedrift vil i tillegg kunne pålegge en alminnelig håndteringsavgift opp til kr 375 i tilfeller der det returnerte produktet har en verdi som overstiger kr 1.000 eksl. mva.

Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til Elkjøp Bedrift uskadet, ubrukt og i ubrutt originalemballasje. Videre ska lkopi av faktura og/eller kvittering på betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når Elkjøp Bedrift har mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkårsom er fastsatt dette punkt 7.  

Det gis ikke noen returrett på produkter som Elkjøp Bedrift ikke fører på lager og/eller er spesielt bestilt og/eller tilpasset Kunden.

Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 3 dager fra levering og rettes til Kundens selger (se Kontakt oss).
 

8.Reklamasjon
Ved levering påhviler det Kunden et ansvar for å kontrollere at bestillte produkt og/eller tjenester er i henhold til det avtalte, herunder om det foreligger feil og/eller mangler. For å kunne gjøre feil og/eller mangler gjeldende må kunden uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager fra levering reklamere skriftlig til Elkjøp Bedrift. 
 

9.Programvare
For programvare som selges separat eller som følger med øvrige produkter gjelder de vilkår som til enhver tid er fastsatt av leverandøren av programvaren foran nærværende vilkår, enten disse er vedlagte nærværende avtale eller følger med produktet og/eller programvaren som blir levert.

Kunden får en ikke-ekslusiv begrenset bruksrett til programvare som leveres på eget media eller inngår/leveres sammen med øvrige produkt. Kunden får ikke ved disse alminnlige vilkår noen annen rett som f.eks opphavsrett eller øvrige immaterielle rettigheter.
 

10.Garanti
Produkt blir levert med de garantier som produsenten av produktet eller Elkjøp Bedrift sine leverandører måtte gi til Elkjøp Bedrift. Kunden får ikke noen ytterligere garanti på produkt av Elkjøp Bedrift. En påbegynt garantiperiode vil ikke forlenges som følge av at Elkjøp Bedrift avhjelper feil og/eller mangler eller omleverer produkt.
 

11.Ansvar for feil og mangler
Kunden har ansvar og risiko for normalt vedlikehold slik som justeringer, normalslitasje og/eller anskaffelse av forbruksmateriell.

Med de begrensninger som følger nedenfor vil Elkjøp Bedrift avhjelpe feil og mangler i produkt som ikke oppfyller de avtalte spesifikasjoner.

Elkjøp Bedrift sitt ansvar omfatter ikke feil og mangler som er uvesentlige for Kundens anvendelse av produktet og/eller tjenesten for dets angitte formål.

Elkjøp Bedrift har ikke ansvar for:
a)     Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt med annen utrustning eller tilbehør som påvirker produktets egenskaper og funksjoner.

b)     Feil og mangler som er forårsaket av at kunden har foretatt endringer eller inngrep i produktet som ikke er i samsvar med instruksjoner fra produsent eller Elkjøp Bedrift.

c)     Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt på en annen måte enn det som fremgår av brukerdokumentasjon, manualer og instruksjoner.

d)     Feil og mangler som er forårsaket av forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjemann eller andre omstendigheter som er utenfor Elkjøp Bedrift sin kontroll.

Elkjøp Bedrift ansvar for feil og mangler kan ikke under noen omstendighet gjøres gjeldende senere enn ett år fra levering.

Dersom produkt er vanskelige å flytte kan avhjelp skje hos kunden, i så fall forutsetter avhjelp Kundens medvirkning til blant annet å stille det aktuelle produkt og/eller deler til disposisjon for Elkjøp Bedrift.

Dersom Kunden krever avhjelp av feil og mangler som Elkjøp Bedrift ikke er ansvarlig for, plikter Kunden å erstatte Elkjøp Bedrift sine omkostninger og utlegg i den forbindelse.

Elkjøp Bedrift ansvar for feil og mangler ved produkt er begrenset til som er angitt ovenfor, og Kunden kan ikke rette andre krav mot Elkjøp Bedrift i forbindelse med feil og mangler. 
 

12.Ansvarsbegrensning
Elkjøp Bedrift er ikke ansvarlige overfor Kunden for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det være seg i eller utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal ikke Elkjøp Bedrift være ansvarlig for Kundens tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data. Elkjøp Bedrift sitt samlede totale ansvar er begrenset til det beløp Kunden har betalt foran gjeldende produkt eller  tjeneste, uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter
 

13. Overdragelse av avtalen 
Elkjøp Bedrift har rett til å overdra retten til å motta betaling i henhold til nærværende avtale.

For øvrig kan ingen av partene overdra avtalen uten den annen parts skriftlige samtykke.
 

14.Verneting
Avtalen er underlagt norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.

 

 

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil på denne siden.